Laboratory of Infrared Material and Devices

Peipeng Xu (徐培鹏)


Assistant Professor
Infrared Materials and Devices Laboratory
Key Laboratory of Photoelectric Detection Materials and Devices, Ningbo University
Ningbo 315211, China
Tel: 86-574-87609874, Email: xupeipeng@nbu.edu.cn


Education


PhD Optical Engineering, Zhejiang University, China, 2014
BSc Optical Engineering, Zhejiang University, China, 2009


Work Experiences


2014–Present, Assistant Professor, Advanced Technology Research Institute, Ningbo University, China.


Visiting Experiences


2017- Present, Visiting Scholar, Arka Majumdar Group, Dept of Electric Engineering, University of Washington, Seattle, USA. 


Research Interests


Silicon photonics
Phase change material


Publications


(1) Peipeng Xu, Kaiyuan Yao, Jiajiu Zheng, Xiaowei Guan, Yaocheng Shi, Slotted photonic crystal nanobeam cavity with parabolic modulated width stack for refractive index sensing, Optics Express, 2013, 21(22): 26908-26913
(2) Peipeng Xu, Yegang Lv, Zenghui Yu, Shixun Dai, Ultra-compact active TE and TM pass polarizers based on Ge2Sb2Te5 in silicon waveguide, IEEE Photonics Technology Letters, 2016, 28(23): 2697-2700
(3) Zenghui Yu, Jiajiu Zheng, Peipeng Xu, Wei Zhang, Yuehao Wu, Ultracompact Electro-Optical Modulator-Based Ge2Sb2Te5 on Silicon, IEEE Photonics Technology Letters, 2018, 2(1): 250-253
(4) Yuxiu Shi, Peipeng Xu, Xiang Shen, Shixun Dai, Qiuhua Nie, Reverse pillar chalcogenide glass waveguides with ultra-flat and low dispersion profile over an ultra-wide bandwidth, Applied Optics, 2016, 55(5): 1017-1021
(5) Peipeng Xu, Zenghui Yu, Xiang Shen, Shixun Dai, High quality factor and high sensitivity chalcogenide 1D photonic crystal microbridge cavity for mid-infrared sensing, Optics Communications, 2017, 382: 361-365
(6) Peipeng Xu, Yaocheng Shi, High Q/V Hybrid Plasmonic Photonic Crystal Nanobeam Cavity, Optics Communications, 2013, 311: 234–238
(7) Peipeng Xu, Qiangsheng Huang, Yaocheng Shi, Silicon hybrid plasmonic Bragg grating reflectors and high Q-factor micro-cavities, Optics Communications, 2013, 289: 81-84 
(8) Xiaowei Guan, Pengxin Chen, Sitao Chen, Peipeng Xu, Yaocheng Shi, Daoxin Dai, Low-loss ultracompact TM-pass polarizer with a silicon subwavelength grating waveguide, Optics Letters, 2014, 39(15): 4514-4517 
(9) Shuomin Zhong, Wei Jiang, Peipeng Xu, Taijun Liu, Jifu Huang and Yungui Ma, A radar-infrared bi-stealth structure based on metasurfaces, Applied physics Letters, 2017, 110: 063502
(10) Zhengsheng Yang, Yuehao Wu, Xingdi Zhang, Wei Zhang, Peipeng Xu, Shixun Dai, Low Temperature Fabrication of Chalcogenide Microsphere Resonators for Thermal Sensing, IEEE Photonics Technology Letters, 2017, 29(1): 66-69
(11) Beijiao Ma, Peiqing Zhang, Hui Wang, Tengyu Zhang, Jianghui Zeng, Qian Zhang, Guoxiang Wang, Peipeng Xu, Wei Zhang, Shixun Dai, Photonic-crystal switch divider based on Ge2Sb2Te5 thin films, Applied Optics, 2016, 55(32): 9205-9210
(12) Yingying Wang, Shixun Dai, Guangtao Li, Dong Xu, Chenyang You, Xin Han, Peiqing Zhang, Xunsi Wang, Peipeng Xu, 1.4–7.2 μm broadband supercontinuum generation in an As-S chalcogenide tapered fiber pumped in the normal dispersion regime, Optics Letters, 2014, 39(15): 4514-4517 
(13) Xin Han, Chenyang You, Shixun Dai, Peiqing Zhang, Yingying Wang, Fangxia Guo, Dong Xu, Baohua Luo, Peipeng Xu, Xunsi Wang, Mid-infrared supercontinuum generation in a three-hole Ge20Sb15Se65 chalcogenide suspended-core fiber, Optical Fiber Technology, 2017, 34: 74–79